v. 2021/02/podnikatel

AMILO s.r.o.

Poslední aktualizace 1. března 2021

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nájem vozidla (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují podrobnou úpravu vzájemných práv a povinnosti mezi pronajímatelem a zákazníkem – nájemcem vozidla.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) součástí smluv o nájmu vozidel (dále též jen „smlouva“), uzavřených mezi Pronajímatelem a Nájemcem. VOP se vztahují na veškeré smlouvy uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. 
  3. Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Ústní prohlášení učiněná vůči Pronajímateli ze strany Nájemce, zaměstnanců Nájemce i jiných osob vystupujících jménem Nájemce, Pronajímatele nezavazují.
  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Nájemní smlouvy uzavírané mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Nájemní smlouva je uzavírána a Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  5. VOP jsou pro Nájemce závazné také od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Pronajímatelem. Tedy od okamžiku, kdy je mezi Pronajímatelem a Nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou nebo prostřednictvím komunikace na dálku – emailem, na základě kterého Pronajímatel poskytuje Nájemci některou z těmito VOP předvídanou službu či věc.
  6. Nájemní smlouva uzavíraná mezi Pronajímatelem a Nájemcem, musí být učiněna výlučně způsobem upraveným v těchto VOP a to, včetně veškerých změn a dodatků.
  7. Pronajímatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
  8. Nájemce prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle příslušného právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě a těchto VOP stanovené a je oprávněn smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Pokud je Nájemce právnická osoba, osoba jednající za tuto právnickou osobu dále prohlašuje, že je oprávněna za tuto právnickou osobu jednat a vstupovat do závazků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a Nájemní smlouvy.

  1. Nájemce prohlašuje, že disponuje dostatkem finančních prostředků pro splnění jeho peněžitých závazků z Nájemní smlouvy, není proti němu zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení, v úpadku, hrozícím úpadku a je schopen své peněžité závazky z Nájemní smlouvy v celém rozsahu a za podmínek v těchto VOP stanovené uspokojit. Nájemce zároveň prohlašuje, že plněním povinností dle Nájemní smlouvy nedojde ke zkrácení uspokojení vykonatelné pohledávky jiného věřitele.
  2. Tyto VOP jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti Pronajímatele http://trendpark.topdriveclub.com/vseobecne-obchodni-podminky/ a dále vyvěšeny a přístupné v provozovně Pronajímatele.
 1. DEFINICE
  1. Nájemní smlouvou nebo Smlouvou se rozumí smlouva o nájmu movité věci – vozidla, uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem jejímž předmětem je nájem vozidla a doprovodné služby. Nájemní smlouvu tvoří vždy Formulář smlouvy a tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  2. Formulářem smlouvy se rozumí vlastní text smlouvy, uzavíraný v písemné formě mezi Pronajímatelem a Nájemcem, který obsahuje základní podmínky poskytování služeb.
  3. Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky Pronajímatele, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniklé v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy.
  4. Ceníkem se rozumí dokument, který tvoří nedílnou součást těchto VOP a který obsahuje sjednanou výši za plnění poskytnutá Nájemci dle Nájemní smlouvy. Ceník je zveřejněn na webových stránkách Pronajímatele.
  5. Smluvními stranami se rozumí Nájemce a Pronajímatel.
  6. Pronajímatelem se rozumí obchodní společnost AMILO s.r.o., IČ: 48529214, Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9873.
  7. Nájemcem se rozumí podnikající fyzická či právnická osoba, jež s Pronajímatelem uzavírá Nájemní smlouvu za účelem svého podnikání v souladu s ustanovením § 420 a násl. občanského zákoníku.
  8. Nájmem vozidla se rozumí úplatné přenechání Nájemci vozidla k dočasnému užívání.
  9. Službami se rozumí jakákoliv další plnění poskytovaná Nájemci v souvislosti s Nájmem vozidla, zejména zajištění pojištění vozidla, pneuservisu, úklidu Vozidla před převzetím, servisní údržby a opravy vozidla. pojištění a další služby s tím spojené, zpracování pojistných událostí, úrazové pojištění přepravovaných osob, (pojištění sedadel), pojištění právní ochrany, reporting, dále údržba a servisní náklady, pneuservis, pohonné hmoty, asistenční služby, dálniční poplatky a náhradní vozidlo. Tyto služby, jsou-li sjednány, jsou uvedeny ve Formuláři smlouvě.
  10. Vozidlem se rozumí movitá věc identifikovaná ve Formuláři smlouvy, k níž má Pronajímatel vlastnické právo či jiné dispoziční oprávnění a která je přenechána do nájmu Nájemci.
  11. Předávacím protokolem se rozumí doklad o převzetí Vozidla Nájemcem.
  12. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Pronajímatel přenechává Nájemci za podmínek uvedených v Nájemní smlouvě do užívání Vozidlo, jak je vymezeno ve Formuláři smlouvy a Nájemce Vozidlo do užívání přijímá.
  2. Pronajímatel dále za podmínek stanovených v Nájemní smlouvě poskytuje Nájemci další Služby uvedené ve Formuláři smlouvy. Konkrétní rozsah služeb poskytovaných Pronajímatelem je vymezen výslovně ve Formuláři smlouvy. Nájemce nemá nárok na žádné další obvyklé či jiné nároky na plnění nad rámec výslovně sjednaných Služeb ve Formuláři smlouvy. Smluvní strany se zároveň dohodly, že jakékoliv případné nároky vyplývající z titulu nájmu dle ust. §§ 2201 až 2234 a ust. §§ 2316 až 2325 občanského zákoníku se uplatní pouze v případě, stal-li se takový nárok součástí Služeb.
  3. Nájemce se zavazuje za přenechání Vozidla a poskytování Služeb hradit Nájemné a další platby v souladu s těmito VOP.
  4. Nájemce užívá Vozidlo na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.
 3. PŘEDMĚT NÁJMU
  1. Předmětem nájmu je Vozidlo. Vlastníkem Vozidla je Pronajímatel.
  2. Nájemci jsou jako příslušenstvím Vozidla předány dále veškeré dokumenty, kterými Pronajímatel disponuje a které jsou nutné k užití Vozidla ke sjednanému účelu.
  3. Nájemce prohlašuje, že byl nejpozději při převzetí Vozidla podrobně seznámen s právním a faktickým stavem Vozidla. Výslovně prohlašuje, že se obeznámil s charakterem Vozidla, způsobem a podmínkami jeho provozování, technickými, servisními a záručními podmínkami a Vozidlo odpovídá záměru, pro který si jej najímá. Dále Nájemce nejpozději podepsáním Předávacího protokolu potvrzuje, že mu Pronajímatel k jeho plné spokojenosti poskytl veškeré potřebné informace týkající se vozidla a Předmětu nájmu, a to v souladu s jeho požadavky.
  4. Nájemce výslovně prohlašuje, že Vozidlo slouží k účelu a záměru, pro který uzavírá Nájemní smlouvu. Nájemce zároveň prohlašuje, že o Vozidlo má zájem i pro případ, že nebude způsobilé sloužit provozu na pozemních komunikacích.
  5. Výlučně nájemce nese po dobu nájmu nebezpečí všech škod na Vozidle, jakož i všech škod, které Nájemci nebo třetím osobám vzniknou po celou dobu nájmu v důsledku užívání Vozidla. Pronajímatel není povinen poskytnout nájemci náhradní či jiný předmět nájmu.
  6. Pokud je Nájemcem právnická nebo fyzická osoba, která předmětné vozidlo užívá v rámci svého předmětu podnikání, může být Vozidlo přenecháno k užívání k jinému účelu nebo jakýmkoliv jiným dalším osobám pouze s písemným svolením Pronajímatele na základě platné písemné smlouvy.
  7. Jakékoliv opravy, zásahy či úpravy je Nájemce oprávněn učinit výhradně na základě předchozího souhlasu Pronajímatele, ledaže se jedná o takovou opravu, úpravu nebo zásah, které jsou zcela neodkladného charakteru a jejichž neprovedením by došlo k okamžitému a nenávratnému znehodnocení Vozidla. V takovém případě je Nájemce naopak povinen učinit veškeré nezbytné kroky k zachování hodnoty Vozidla a jeho vlastností. Poté, co takový zásah, opravu nebo úpravu Nájemce učiní, bezodkladně a úplně Pronajímatele informuje o důvodech nezbytnosti zásahu bez předchozího souhlasu Pronajímatele, sdělí podrobné technické informace a důsledky pro provoz a hodnotu Vozidla.
  8. Pokud tyto VOP nebo Formulář smlouvy nestanoví jinak, není Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele oprávněn Vozidlo přenechat jinému k užití.
 4. PŘEVZETÍ VOZIDLA NÁJEMCEM
  1. Místo a termín převzetí jsou sjednány ve Formuláři smlouvy. Není-li ve Formuláři smlouvy uvedeno, určuje místo a termín převzetí Pronajímatel. O místě a termínu převzetí v takovém případě informuje Pronajímatel Nájemce s přiměřeným předstihem.
  2. Nepřevezme-li Nájemce Vozidlo v souladu s Nájemní smlouvou nebo ve lhůtě stanovené Pronajímatelem, je Pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Pro případ, že nebude Nájemcem Vozidlo převzato, je Pronajímatel oprávněn nárokovat Nájemné a jiné platby do doby skončení nájmu.
  3. Nájemce bere na vědomí, že Vozidlo může být Pronajímateli dodáno výrobcem, jiným dodavatelem, přepraveno externím dopravcem nebo bude Vozidlo zadáno k výrobě. Nájemce bere na vědomí, že Vozidlo může být dodáno Pronajímateli s prodlením, které nemůže objektivně ovlivnit. Pro případ jakéhokoliv takového prodlení Pronajímatel Nájemce informuje o novém termínu převzetí Vozidla. Nájemce zároveň výslovně prohlašuje, že si těchto skutečností je vědom a s převzetím Vozidla v náhradním termínu souhlasí.
  4. Nebude-li Vozidlo Nájemcem převzato z jakéhokoliv důvodu, je Pronajímatel oprávněn určit dodatečný náhradní termín k převzetí.
  5. Smluvní strany se dohodly, že Nájemce je oprávněn Nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že Vozidlo nebude dodáno ani 15 dní po uplynutí dodatečného náhradního termínu k převzetí.
  6. O převzetí Vozidla Nájemcem bude sepsán písemný předávací protokol, který obsahuje podrobné uvedení technického stavu vozidla. Pro případ jakýchkoliv zjevných vad nebo rozporů s touto Nájemní smlouvou je Nájemce oprávněn tyto vyznačit přímo do předávacího protokolu. Nevyznačením vad nebo nepodepsáním předávacího protokolu bez zjevného důvodu Nájemce souhlasí s tím, že Vozidlo je plně způsobilé provozu, v nejvyšší jakosti a kvalitě bez byť drobných nebo skrytých vad či závad.
  7. Okamžikem převzetí Vozidla přechází na Nájemce nebezpečí škody na věci. Nájemce výslovně bere na vědomí, že je povinen od tohoto okamžiku Vozidlo udržovat a pečovat o něj.
 5. NÁJEMNÉ A JINÉ PLATBY
  1. Nájemce je povinen hradit nájemné, platby za služby a další peněžitá plnění v souladu a za podmínek stanovených těmito VOP.
  2. Povinnost hradit Nájemné vzniká Nájemci od sjednaného nebo oznámeného dne převzetí Vozidla. Nájemné se hradí předem v pravidelných měsíčních splátkách. 
  3. Nájemné a další platby dle Nájemní smlouvy je Nájemce povinen hradit na základě daňového dokladu (faktury) vydaném Pronajímatelem. Pro případ, že by daňový doklad nebyl vydán nebo by se na něj nahlíželo jako na neplatný či neúčinný, nájemné je splatné vždy 1. kalendářní den měsíce, na který se nájemné platí.
  4. Výše nájemného je sjednána ve Formuláři smlouvy. Výše dalších plateb a případných dodatečných nároků je uvedena v Ceníku, který tvoří nedílnou součást Nájemní smlouvy a je zveřejněn na webových stránkách Pronajímatele http://trendpark.topdriveclub.com/. Nastane-li rozpor mezi cenami uvedenými v Ceníku a cenami uvedenými ve Formuláři smlouvy, uplatní se ceny ve výši sjednané ve Formuláři smlouvy.
  5. Platby za Služby a jakákoliv jiná plnění jsou splatná společně s nájemným.
  6. Všechny platby splatné Nájemcem Pronajímateli podle Nájemní smlouvy jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (“DPH”) a k částkám splatným podle Nájemní smlouvy, včetně Nájemného, bude připočtena DPH vždy v příslušné zákonné výši. 
  7. Nájemné a další platby je Nájemce povinen hradit na bezhotovostně na bankovní účet Pronajímatele a pod platebními údaji uvedenými ve vydaném daňovém dokladu (faktuře). Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na uvedené platební údaje.
  8. Nájemné za užívání Vozidla je sjednáno na základě pevně stanoveného počtu kilometrů. Pro případ překročení stanoveného počtu kilometrů je Nájemce povinen uhradit nájemné za zvýšený nájezd. Výše nájemného za zvýšený nájezd je uvedeno ve Formuláři smlouvy a Ceníku a bude Pronajímatelem vyúčtováno při předání Vozidla Pronajímateli.
  9. Povinnost platit nájemné trvá i v případě, že Vozidlo bude nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, nebude pojízdné nebo bude vykazovat jakékoliv jiné vady a nedostatky nebo není v dispozici Nájemce. Případné odpuštění nájemného a dalších plateb lze učinit výhradně na základě písemné dohody obou Smluvních stran. Pro takový případ je Nájemce oprávněn žádat Pronajímatele, aby s Nájemce o snížení jednal. 
  10. Na výzvu Pronajímatele je Nájemce povinen kdykoliv v průběhu trvání nájmu složit zálohu až do výše předpokládaného Nájemného, dalších plateb a případné škody na Vozidle. Výši zálohy stanovuje Pronajímatel. Nesložení zálohy se považuje za důvod pro výpověď Nájemní smlouvy Pronajímatelem bez výpovědní doby.
  11. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit odpovídajícím způsobem výši nájemného. Pronajímatel je oprávněn takto učinit zejména v následujících případech:
   1. 6.11.1.při jakémkoliv navýšení nebo snížení pojistného vzniklém v době trvání smlouvy;
   2. 6.11.2.v případě změny doby nájmu;
   3. 6.11.3.v případě, kdy rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem kilometrů ročně přesáhne min. hodnotu 10% z hodnoty ročního počtu km; a
   4. 6.11.4.podle indexů nárůstu meziročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaného [Eurostatem] dojde k překročení o více než 2 % p.a. za rok;
   5. 6.11.5.v případě jiné podstatné změny okolností, včetně (nikoliv výlučně) změně dotčené právní úpravy, měny apod.
  12. Platby Nájemce započítává Pronajímatel na pohledávky Pronajímatele bez ohledu na to, na jaké závazky byla platba Nájemcem poukázána.
  13. Bude-li Nájemce v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Nájemní smlouvy, je Pronajímatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
 6. DOBA TRVÁNÍ A SKONČENÍ NÁJMU
  1. Nájem je sjednán na dobu určitou. Doba trvání nájmu je uvedena ve Formuláři smlouvy. Nájem začne běžet uzavřením Nájemní smlouvy, tedy podpisem Formuláře smlouvy oběma Smluvními stranami.
  2. Nájemní smlouva zaniká z důvodů uvedených v občanském zákoníku a dále jmenovitě z důvodů:
   1. písemné dohody Smluvních stran;
   2. smrtí nebo zánikem Nájemce;
   3. uplynutí doby trvání nájmu;
   4. výpovědí; a
   5. odstoupením od smlouvy.
  3. Pronajímatel je oprávněn vypovědět Nájemní smlouvu z důvodu, že Nájemce hrubě porušil některou svoji povinnost vyplývající z těchto VOP anebo z důvodů uvedených v jiných částech těchto VOP. Nájem končí uplynutím výpovědní doby. Nebyla-li výslovně sjednána v Nájemní smlouvě a těchto VOP, činí výpovědní doba 1 týden.
  4. Pronajímatel je oprávněn dle své volby vypovědět nájem bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení Nájemní smlouvy. Nájem končí okamžikem doručení výpovědi nebo odstoupení Nájemci. Za podstatné porušení Nájemní smlouvy se považuje také:
   1. Nájemce je v prodlení s úhradou nájemného či jakékoliv platby uvedené v těchto VOP déle než 15 dní;
   2. při sjednávání Nájemní smlouvy nebo po uzavření Nájemní smlouvy Nájemce uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel;
   3. Klient nakládá s Vozidlem v rozporu s platnými právním předpisy, Podmínkami užití vozidla a těmito VOP;
   4. po uzavření Nájemní smlouvy došlo k podstatné změně okolností, které zásadním způsobem ovlivňují schopnost Nájemce řádně splnit závazky vyplývající z Nájemní smlouvy (například vůči Nájemci nebo ručiteli bylo zahájeno insolvenční řízení, vstup Nájemce nebo ručitele do likvidace, ukončení pracovního poměru s Nájemcem nebo ručitelem apod.);
   5. Nájemce neuzavřel pojištění Vozidla a/nebo nezajistil vinkulaci pojistného plnění;
   6. Nájemce porušil jinou povinnost vyplývající z Nájemní smlouvy;
   7. Vozidlo je evidováno Policií České republiky či policií jiného státu jako odcizené či se Pronajímatel důvodně domnívá, že Vozidlo je odcizené či byl v souvislosti s ním či jeho prostřednictvím spáchán trestný čin;
   8. Pronajímatel se důvodně domnívá, že na Vozidle bylo pozměněno výrobní číslo motoru či podvozku (karoserie) či identifikační číslo Vozidla či že byly na Vozidle provedeny neoprávněné zásahy;
   9. vůči Nájemci bylo zahájeno insolvenční řízení, či navržena exekuce nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo navrženo provedení veřejné dražby týkající se jakéhokoli majetku Nájemce nebo v případě, že Nájemce vstoupí do likvidace;
   10. nastala-li pojistná událost kvalifikovaná pojišťovnou jako totální škoda (tj. hodnota opravy Vozidla převyšuje obecnou hodnotu Vozidla);
   11. došlo k omezení či zániku oprávnění k podnikatelské činnosti Nájemce;
   12. jestliže došlo ke změně vlastnické struktury Nájemce o více než 10% hlasovacích práv nebo pokud dojde v průběhu trvání Nájemní smlouvy k takové změně ekonomické situace Nájemce, která může ohrozit splnění závazků vyplývajících z Nájemní smlouvy.
  5. V případě smrti Nájemce se závazky a nároky vyplývající z Nájemní smlouvy stávají součástí dědického řízení.
 7. PŘEDÁNÍ VOZIDLA PRONAJÍMATELI
  1. Nájemce je povinen předat Vozidlo Pronajímateli při skončení nájmu na výzvu Pronajímatele. Nevyzval-li Pronajímatel Nájemce, je Nájemce povinen Vozidlo vrátit pracovníkovi Pronajímateli v 10:00 hodin v den skončení nájmu v provozovně Pronajímatele na adrese Vídeňská 84, 252 50 Praha – Vestec u Prahy. Nebude-li v době skončení Nájmu Pronajímatel v označeném místě aktivní, zavazuje se Nájemce předat Vozidlo v místě sídla Pronajímatele.
  2. O předání Vozidla Nájemcem bude sepsán písemný předávací protokol.
  3. Dojde-li ke skončení nájmu z jiného důvodu, než uplynutím doby nájmu, Nájemce se zavazuje předat Vozidlo Pronajímateli nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se poprvé dozvěděl nebo mohl dozvědět o tom, že nájem je skončen.
  4. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo zcela nepoškozené, v bezvadném technickém a provozním stavu, čisté a s veškerými součástmi a příslušenstvím.
  5. Zjistí-li při předání Vozidla nebo kdykoliv po něm Pronajímatel, že Vozidlo bylo Pronajímateli předáno v rozporu s Nájemní smlouvou, je oprávněn žádat paušalizované náklady na údržbu ve výši uvedené v Ceníku. Budou-li náklady na uvedení Vozidla do stavu podle Nájemní smlouvy přesahovat paušální náklady na údržbu, je Nájemce povinen tento rozdíl uhradit.
  6. Nájemce odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou na Vozidle. Nájemce bere výslovně na vědomí, že předmětem podnikatelské činnosti Pronajímatele je prodej a nájem vozidel. Nájemce tak bere na vědomí, že pro případ škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností je Pronajímatel oprávněn nárokovat také ušlý zisk.
  7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení zadržovacího práva Nájemce. Nájemce není oprávněn v žádném případě přistoupit k případnému zadržení Vozidla či jiných věcí, které má ve své dispozici, včetně případné technické dokumentace k Vozidlu. Smluvní strany se zároveň dohodly na výslovném vyloučení ust. § 1395 až § 1399, §§ 2418, 2429, § 615 odst. 3, § 1015 a § 2120 občanského zákoníku.
  8. Nepředá-li Nájemce Vozidlo ve lhůtě stanovené těmito VOP, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
  9. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že po předání Vozidla je Pronajímatel oprávněn zajistit posudek ke stavu Vozidla a jeho případnému poškození. Posudek bude sloužit jako podklad pro případné vyúčtování poškození, vad a dalších nároků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nájemce zároveň výslovně souhlasí a bere na vědomí, že na zpracování tohoto posudku je s ohledem na zajištění externím dodavatelem Pronajímateli ponechána lhůta třiceti (30) kalendářních dní od předání Vozidla Pronajímateli.
 8. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 
  1. Nájemce je oprávněn být evidovaný jako provozovatelem Vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. pouze v případě, že se tak Smluvní strany výslovně dohodly ve Formuláři smlouvy. Pro případ, že se tak Smluvní strany výslovně dohodly, že
   1. v Osvědčení o registraci vozidla část II a v registru silničních vozidel pro Českou republiku bude Pronajímatel zapsán jako vlastník a Nájemce jako provozovatel Vozidla;
   2. zápis v registru silničních vozidel pro Českou republiku provádí Nájemce na svoji odpovědnost a své náklady nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dní ode dne převzetí Vozidla;
   3. Nájemce je povinen dodat Společnosti originál Technického průkazu ve lhůtě do 21 kalendářních dní ode dne převzetí Vozidla;
  2. Pro případ, že v souvislosti s užíváním Vozidla bude Pronajímateli uložena jakákoliv sankce nebo vznikne jiný nárok třetí osoby vůči Pronajímateli, je Nájemce povinen částku uhradit Pronajímateli společně s veškerými nároky a náklady s tím souvisejícími, včetně nároků na právní zastoupení a účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním svých práv. Pro případ udělení sankce Pronajímateli je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli také administrativní poplatek ve výši až 1.000,- Kč za každý takový případ.
  3. Nájemce je povinen udržovat po celou dobu trvání Nájemní smlouvy Vozidlo v bezvadném technickém stavu, provozovat a užívat jej výlučně způsobem a v rozsahu daném jeho charakterem, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz Vozidla. Náklady na údržbu vozidla nese Nájemce ze svého.
  4. Není-li ve Formuláři smlouvy stanoveno jinak, Nájemce nese veškeré administrativní, správní a jiné poplatky a náklad, včetně nákladů na opravy, mýtného, jakékoliv sankce udělené v důsledku spáchání dopravního přestupku, atd. Nájemce nese náklady na pravidelné prohlídky, seřizování a běžnou údržbu.
  5. Nájemce je povinen Vozidlo pojistit a udržovat pojištění platné a účinné po celou dobu, kdy má Vozidlo v dispozici, není-li pojištění zajištěno jako Služba Pronajímatelem. Nájemce je v takovém případě povinen zajistit, sjednat a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění pro případ poškození nebo zničení. Veškeré podklady, včetně uzavřených smluv a dokladů je Nájemce povinen předat Pronajímateli nejpozději při převzetí Vozidla. Nepředloží-li Nájemce tyto podklady, není Pronajímatel oprávněn Vozidlo Nájemci předat. Nájemce je dále povinen jednat v souladu s Podmínkami užití vozidla.
  6. Nájemce je povinen dodržovat a plnit veškeré povinnosti vyplývající ze sjednaných pojistných smluv.
  7. Nájemce nese veškeré náklady přímo či nepřímo související s Vozidlem. V případě, že Pronajímatel uhradil některé náklady spojené s Vozidlem za Nájemce z důvodu, že tento porušil některou ze svých povinností dle této Smlouvy či právních předpisů, je Nájemce povinen takovéto náklady uhradit Pronajímateli samostatně vedle ostatních plateb vyplývajících z této smlouvy.
  8. Pro případ, že se na Vozidle vyskytne jakákoliv technická či provozní závada nebo Vozidlo bude vykazovat jakékoliv jiné nedostatky, zavazuje se tyto nedostatky odstranit Nájemce.
  9. Nájemce se zavazuje po celou dobu trvání nájmu dodržovat Podmínky užití vozidla, které jsou nedílnou součástí těchto VOP.
  10. Nájemce nesmí Vozidlo zcizit či s Vozidlem jinak disponovat v rozporu s účelem Nájemní smlouvy (např. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě), kromě zapůjčení vozidla k jízdám svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu, anebo zapůjčení osobě blízké ve smyslu občanského zákoníku, je–li Nájemcem fyzická osoba. Nájemce není oprávněn činit žádná právní jednání, kterými by vystupoval jako vlastník Vozidla. Zejména není oprávněn Vozidlo přenechat jako jistotu, uzavírat jakoukoliv smlouvu v souvislosti s níž by mohlo dojít k převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo v souvislosti s nímž by Vozidlo mohl zatížit jakýmkoliv věcným právem.
  11. Nájemce nese plnou odpovědnost za případné škody na Vozidle vzniklé v souvislosti s jednáním třetí osoby.
 9. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 
  1. Pronajímatel se zavazuje umožnit Nájemci nerušený výkon jeho práva Vozidlo užívat v souladu s těmito VOP. 
  2. V případě, že bude pravomocně zjištěn úpadek Pronajímatele podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude podán insolvenční návrh na Pronajímatele přímo Pronajímatelem, bude-li Pronajímatel v úpadku nebo hrozícím úpadku anebo Pronajímatel vstoupí do likvidace, je Nájemce oprávněn podle své volby Nájemní smlouvu vypovědět na základě výpovědi, jejíž účinky nastanou následující den po jejím doručení Pronajímateli.
  3. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání práv a povinností dle těchto VOP kontrolovat, zda a jakým způsobem jedná Nájemce v souladu s těmito VOP.
 10. ODPOVĚDNOST A SANKCE
  1. Není-li v Nájemní smlouvě a těchto VOP stanoveno jinak, je Pronajímatel oprávněn v případě nesplnění jakékoliv povinnosti Nájemce vyplývající z Nájemní smlouvy požadovat po Nájemci zaplacení
   1. 11.1.1.prokazatelných nákladů spojených s vymáháním splnění povinnosti nebo se splněním povinnosti místo Nájemce;
   2. 11.1.2.smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou povinnost nesplněnou řádně a včas dle Nájemní smlouvy a těchto VOP;
   3. 11.1.3.smluvní pokuty ve výši odpovídající součtu veškerých nesplacených splátek po odečtení zůstatku zálohy;
   4. 11.1.4.náhrady škody (skutečnou škodu, ušlý zisk);
   5. 11.1.5.poplatků dle Ceníku;
   6. 11.1.6.ručení za daň z přidané hodnoty, které bude vůči Pronajímateli uplatněno v souladu s ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
  2. Není-li v Nájemní smlouvě stanoveno jinak, je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci vždy i náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Pronajímatel je také oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Právo na náhradu škody způsobené Pronajímateli v důsledku porušení Nájemní smlouvy Klientem není dotčeno žádným ustanovením těchto VOP.
 11. SOUČINNOST A KOMUNIKACE
  1. Nájemce je povinen informovat Pronajímatele jakýchkoliv skutečnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností dle Nájemní smlouvy. Nájemce je povinen Pronajímatele informovat vždy o jakékoliv závadě, vadě nebo jiné skutečnosti, která by měla vliv na jeho 
  2. Jestliže by se Vozidlo stalo předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce, veřejné dražby, majetkové podstaty nebo zadržení, bude-li odňato např. pro potřeby vyšetřování nebo uplatní-li či mohla-li by uplatnit třetí osoba jakýkoliv nárok k Vozidlu, Nájemce o této skutečnosti neprodleně uvědomí Pronajímatele.
  3. Nájemce je dále povinen písemně oznámit Společnosti veškeré změny týkající se uzavřené Nájemní smlouvy, a to zejména změny právní formy, změnu sídla a místa podnikání či bydliště, bankovního spojení, změny, které by mohly vést nebo vedou k zákonnému přechodu práv a povinností z Nájemní smlouvy na jiný subjekt, a další skutečnosti významné pro plnění Nájemní smlouvy, včetně skutečností vedených v obchodním a živnostenském rejstříku, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
  4. V případě porušení povinností informovat je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč za každé takové porušení.
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Práva a povinnosti související s ochranou a zpracováním osobních údajů jsou upraveny na internetové adrese Pronajímatele v sekci Ochrana osobních údajů.
  2. Pronajímatel při provozu svého webových stránek využívá cookies. Detaily, práva a povinnosti související s ochranou a zpracováním osobních údajů spojenými s cookies jsou upraveny na webu Pronajímatele v sekci Cookies.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Práva a povinnosti výslovně neupravená v Nájemní smlouvě a těchto VOP se řídí platnou a účinnou právní úpravou na území České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  2. Nájemní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
  3. Pronajímatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z Nájemní smlouvy bez předchozího souhlasu Nájemce. Nájemce zároveň uděluje bezvýhradný a neodvolatelný souhlas k postoupení Nájemní smlouvy.
  4. Veškeré změny Nájemní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny (s výjimkou případů, kdy změnu může učinit Pronajímatel jednostranným úkonem) Pronajímatelem a Nájemcem. Výjimkou jsou případy, kdy Pronajímatel nabídne Nájemci možnost dodatečného sjednání / změny Služeb, a to jakoukoliv formou (tzn. písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telefonické nabídky). V takovém případě bude změna smlouvy považována za platnou okamžikem odsouhlasení takovéto nabídky Nájemcem a účinnou okamžikem úhrady dané služby, a to způsobem a formou stanovenou v takovéto nabídce.
  5. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit a jeho aktuální znění zveřejnit v sídle Pronajímatele a na webových stránkách Pronajímatele www.trendpark.cz.
  6. Veškeré případné spory mezi Pronajímatelem a Nájemcem související přímo či nepřímo s právy a povinnostmi vznikajícími na základě nebo v souvislosti s Nájemní smlouvou budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
  7. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto Nájemce a Pronajímatel akceptují, že místně příslušným soudem bude soud Okresní soud Praha-západ pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo do věcné příslušnosti okresního soudu, a místní příslušnost Městského soudu v Praze pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo do věcné příslušnosti krajského soudu.
  8. Smluvní strany sjednávají délku promlčecí lhůty pro veškerá práva (nároky) Pronajímatele vyplývající nebo související s Nájemní smlouvou, a to na dobu patnáct let ode dne, kdy příslušné právo Pronajímatel dle Nájemní smlouvy mohlo být uplatněno poprvé.
  9. Nájemce přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
  10. Za předpokladu, že některé z ustanovení této Smlouvy se ukáže býti neplatným, pak vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na toto ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností za nichž byla Smlouva sjednána, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením novým, které svým obsahem co nejvíce odpovídá ustanovení původnímu.
  11. Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy na Formuláři smlouvy stvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření Nájemní smlouvy, že si ji řádně a pečlivě přečetly, včetně těchto VOP a po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že Nájemní smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 28. 2. 2021
AMILO s.r.o.