1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto podmínky užití vozidla (dále jen „Podmínky užití“ nebo „PU“) upravují podrobnou úpravu povinnosti nájemce vozidla a jiného uživatele vozidla.

1.2.
Podmínky užití vydává společnost AMILO s.r.o., IČ: 48529214, se sídlem Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9873 (dále jen jako „Pronajímatel“).

1.3.
Tyto Podmínky užití slouží jako nedílná součást smlouvy o nájmu vozidla, které tvoří Formulář smlouvy (dále jen jako „Nájemní smlouva“) a Všeobecné obchodní podmínky pro nájem vozidel v. 2021/02/spotřebitel a Všeobecné obchodní podmínky pro nájem vozidel v. 2021/02/podnikatel (dále společně jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“). 

1.4.
Tyto Podmínky užití vozidla je povinen dodržovat jakýkoliv uživatel nebo cestující ve Vozidle. Za porušení těchto PU odpovídá v plném rozsahu vždy Nájemce.

1.5.
Podmínky užití se vztahují na veškerá Vozidla, k nimž má Pronajímatel vlastnické právo či jiné dispoziční oprávnění.

2. OBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ VOZIDLA

2.1.
Nájemce je povinen užívat Vozidlo výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s náležitou péčí.

2.2
Nájemce je povinen po celou dobu užívání Vozidla důsledně kontrolovat technický stav Vozidla.

2.3.
Výlučně Nájemce nese po dobu nájmu nebezpečí všech škod na Vozidle, jakož i všech škod, které Nájemci nebo třetím osobám vzniknou po celou dobu nájmu v důsledku užívání Vozidla.

2.4.
Nájemce nesmí:

2.4.1. Používat k účasti na motoristických akcích (závodech, rallye, různých soutěžích apod.).

2.4.2. Používat Vozidlo k převážení snadno vznětlivých, radioaktivních, jedovatých a jiných nebezpečných látek.

2.4.3. Dále pronajímat nebo propůjčovat Vozidlo v rozporu s nájemní smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.4.4. Používat k jízdám do zahraničí bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.

2.5.
Vozidlo nesmí být užito v souvislosti s páchání trestné činnosti, přestupku nebo nesmí sloužit k jiné činnosti, v jejímž důsledku dochází k porušování právního řádu ČR nebo jiného státu.

2.6.
Nájemce je povinen udržovat po celou dobu užívání Vozidlo v bezvadném technickém stavu, provozovat a užívat jej výlučně způsobem a v rozsahu daném jeho charakterem, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz Vozidla.

2.7.
Nájemce je povinen Vozidlo pojistit a udržovat pojištění platné a účinné po celou dobu, kdy má Vozidlo v dispozici, není-li pojištění zajištěno jako Služba Pronajímatelem. Nájemce je v takovém případě povinen zajistit, sjednat a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění pro případ poškození nebo zničení.

2.8.
Nájemce je povinen doplňovat do Vozidla pouze kvalitní palivo v odpovídající jakosti.

2.9.
Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele použít vozidlo pro účely taxislužby, autopůjčovny nebo autoškoly.

3. ŘIDIČ VOZIDLA

3.1.
Nájemce je povinen zajistit, aby Vozidlo řídila osoba plně svéprávná, způsobilá a přiměřeně zkušená vzhledem k charakteru a stavu Vozidla jakož i stavu pozemních komunikací. Nezbytnou podmínkou pro řízení je to, aby řidič byl držitelem příslušného typu řidičského průkazu opravňující k řízení příslušné skupiny Vozidla.

3.2.
Nájemce musí dbát o to, aby řidič vozidla byl vždy způsobilý jízdě, dodržoval veškeré zákonné a smluvní podmínky a Vozidlo řídil vždy obezřetně.

3.3.
Nájemce je povinen zajistit, aby Vozidlo neřídila osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4. PŘEPRAVA VOZIDLEM

4.1.
Pokud není výslovně ujednáno ve Smlouvě o nájmu, Vozidlo neslouží k přepravě věcí. Nájemce není oprávněn ve Vozidle převážet jakékoliv movité věci, které z hlediska charakteru a rozměrů Vozidla není způsobilé, zejména (nikoliv výlučně) k převozu nábytku, spotřebního zboží, technických dílů apod.

4.2.
Veškerý náklad ve Vozidle musí být očištěn, a to včetně látek těžko omyvatelných nebo neomyvatelných.

4.3.
Není-li sjednáno v Nájemní smlouvě jinak, Vozidlo nesmí sloužit k přepravě zvířat a nesmí se v něm kouřit.

4.4.
Nájemce je ohledně množství přepravovaných osob povinen dodržovat vždy technickou dokumentaci Vozidla a jeho dispoziční uspořádání.

4.5.
Nájemce není oprávněn na viditelném místě Vozidla ponechat žádné cenné předměty nebo jiné předměty, které by zavdaly příčinu krádeže nebo jiného incidentu ve Vozidle.

5. ZÁVADY A INCIDENTY

5.1.
V případě, že se na Vozidle vyskytne jakákoliv závada nebo vada, je Nájemce povinen bezodkladně informovat Pronajímatele o vzniku této závady a její povaze. 

5.2.
Pro případ, že se na Vozidle vyskytne jakákoliv technická či provozní závada nebo Vozidlo bude vykazovat jakékoliv jiné nedostatky, zavazuje se tyto nedostatky odstranit Nájemce.

5.3.
Nájemce je v případě dopravní nehody, poškození, odcizení Vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob či jiném incidentu povinen dle rozsahu poškození nebo škody informovat příslušné orgány veřejné moci a pojišťovnu.

5.4.
V případě účasti Vozidla na dopravní nehodě je Nájemce povinen sepsat a podepsat zprávu o nehodě. Zpráva o nehodě musí obsahovat především jména a adresy účastníků nehody a případných svědků, jakož i RZ (SPZ) zúčastněných vozidel a údaj o tom, která skupina dopravních nehod Policie ČR (včetně adresy) nehodu na místě vyšetřovala. Nároky druhého účastníka nehody nesmí nájemce uznat bez písemného souhlasu pronajímatele. 

5.5.
Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a pojišťovně veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

5.6.
Škody způsobené požárem, krádeží a zvěří musí být neprodleně oznámeny pronajímateli a také na příslušném oddělení Policie ČR.

5.7.
Jakékoliv opravy, zásahy či úpravy je Nájemce oprávněn učinit výhradně na základě předchozího souhlasu Pronajímatele, ledaže se jedná o takovou opravu, úpravu nebo zásah, které jsou zcela neodkladného charakteru a jejichž neprovedením by došlo k okamžitému a nenávratnému znehodnocení Vozidla. V takovém případě je Nájemce naopak povinen učinit veškeré nezbytné kroky k zachování hodnoty Vozidla a jeho vlastností. Poté, co takový zásah, opravu nebo úpravu Nájemce učiní, bezodkladně a úplně Pronajímatele informuje o důvodech nezbytnosti zásahu bez předchozího souhlasu Pronajímatele, sdělí podrobné technické informace a důsledky pro provoz a hodnotu Vozidla.

5.8.
V případě škody zaviněné Nájemcem je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemci za komplex služeb a úkonů spojených s administrativním vyřízením škodní události poplatek ve výši 1.500,-Kč (tzv. Damage Administration Fee).

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.
Tyto PU nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a aktualizovat 

6.2.
Poslední aktualizace PU proběhla dne 11. července 2021.

AMILO s.r.o.